กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการตลาด เพราะกลยุทธ์ก็เหมือนแผนที่นำทางเราไปสู่เป้าหมาย ไม่ว่าธุรกิจของเรามีเป้าหมายทางการตลาดแบบใด สิ่งแรกที่อยู่ในใจคือ “how to” หรือ “กลยุทธ์ทางการตลาด” คือ “how to” บรรลุเป้าหมายนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในหลายช่องทาง ธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อเข้าถึงพวกเขา? กลยุทธ์ การ ตลาด 4p ตัวอย่าง

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง (Marketing strategy) คือ

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง  กลยุทธ์ทางการตลาดมาจากคำสองคำคือ “กลยุทธ์” และ “การตลาด” กลยุทธ์คือกลยุทธ์ในการทำบางสิ่งผ่านการเลือกวิธีการและการวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ง่ายกว่าหรือดีกว่าการทำ ที่ไม่ได้พิจารณาวิธีการ กลยุทธ์ทางการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง วิธีการ การวางแผน และลำดับของ ‘กลยุทธ์’ ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดหรือธุรกิจของคุณ

กลยุทธ์ การ ตลาด 4p ตัวอย่าง มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกช่องทางการใช้สื่อต่างๆ ร่วมกันในการนำเสนอ แคมเปญ การเลือกวิธีการโฆษณา เป็นต้น โดยกลยุทธ์ทางการตลาด เราวางแผนได้ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกำหนดโดยเป้าหมายทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ)

STP Marketing กลยุทธ์การตลาดกำหนดทิศทางโดยรวม

STP Marketing

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง ในด้านการตลาด กลยุทธ์ใดๆ เทคนิคใดๆ ที่ไม่อยู่เหนือหัวข้อ STP Marketing เป็นกรอบสำหรับการตลาด ประกอบด้วยการแบ่งส่วน การตลาด (S – Segmentation) การตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย (T-Targeting) และการวางตำแหน่งของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์/บริการ 

(P – Positioning) กลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Traditional Marketing, Digital Marketing หรือ การตลาดสำหรับธุรกิจ B2B หรือ B2C มาดูกันดีกว่าว่า 3 คอร์ STP เหล่านี้ต้องเข้าใจอะไร เหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นต่อการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ การ ตลาด 4p ตัวอย่าง

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)

กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง การแบ่งส่วนตลาดหรือการแบ่งส่วนหมายถึงการแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามกรอบงานข้อมูลที่คุณควรรู้ มีผู้บริโภคประเภทใดบ้างและเป็นใคร? ข้อมูลที่คุณควรรู้ มีผู้บริโภคประเภทใดบ้างและเป็นใคร? สามารถทำนายพฤติกรรม ความสนใจ ความชอบ จนในที่สุดเราก็รู้ว่าควรโฟกัสคนกลุ่มไหน? ตลอดจนการเลือกการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม จัดสรรเวลาและลำดับความสำคัญเพื่อเลือกการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละทีม สำหรับกรอบในการทำ Customer Segmentation แบ่งกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลหลัก ๆ ตามนี้

 • พฤติกรรม – พฤติกรรมผู้บริโภค เช่น พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการค้นหาความถี่ใน
 • การซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะ ณ เวลาที่ซื้อหรือใช้บริการ ฯลฯ
 • ภูมิศาสตร์ – ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่อาศัย จังหวัด ภูมิภาค สิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพอากาศ
 • ข้อมูลประชากร – ข้อมูลประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ครอบครัว ฯลฯ
 • จิตวิทยา – ข้อมูลทางจิตวิทยา เช่น ความสนใจ ค่านิยม นิสัย ฯลฯ

การจัดกลุ่มหรือแบ่งกลุ่มผู้บริโภคจะช่วยให้เราทราบ มีกลุ่มอะไรบ้าง? และคนกลุ่มไหนที่ธุรกิจควรให้ความสนใจ? เข้าตลาดด้วย จาก 4 แกนข้างบนนี้ เรารู้แล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหน? เพื่อให้แบรนด์/ธุรกิจสามารถออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาได้ รู้ว่าควรวางกลยุทธ์ทางการตลาดใด เมื่อใดจะได้ผลดีที่สุด?

เช่น กลุ่มคนทำงานในเมือง สั่งกาแฟช่วงบ่าย – 15.00 น. แทนตอนเช้า คนงานในเมืองส่วนใหญ่สั่งกาแฟระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 11.00 น. ข้อมูลพฤติกรรมและภูมิสารสนเทศนี้ ช่วยให้ธุรกิจกาแฟรู้ว่าจะโปรโมตหรือทำการตลาดอะไรต่อไป กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง

2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)

กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง การเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากแบ่งกลุ่มธุรกิจแล้ว ตลาดธุรกิจจะเป็นของใคร? มีเกณฑ์การประเมินประมาณ 3 ข้อ ดังนี้

 • ขนาด – ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย ดูว่าใหญ่พอไหม คุ้มการตลาดไหม? รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย
 • ความสามารถในการทำกำไร – มูลค่าตลาดของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาความสามารถในการจ่ายของ ความถี่ในการได้มาซึ่งผู้ชมหรือมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน/การซื้อคืน (มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า)
 • การเข้าถึง – เข้าถึงลูกค้าได้ยาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง (Customer Acquisition Cost)

เมื่อคำนึงถึงธุรกิจทั้งสาม คุณจะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มเป้าหมายใดเป็นการตลาดที่คุ้มค่าที่สุด การแบ่งกลุ่มด้วยเมตริก RFM ช่วยให้ธุรกิจจัดลำดับความสำคัญของผู้ชมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ B2B (Business to Business) ที่กระบวนการตัดสินใจซื้อค่อนข้างยาว หากเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้มอาจเสียเวลา เปลืองงบประมาณการตลาด

3. กำหนดตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ (Positioning)

กำหนดตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ (Positioning)

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของธุรกิจที่เหมาะสมกับตำแหน่งของตนในตลาด เพื่อเติมเต็มช่องว่างในตลาดสร้างความแตกต่าง มีจุดขายให้ลูกค้าได้เลือก

สำหรับวิธีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างง่าย กลยุทธ์ทางการตลาดคือ คุณสามารถใช้ Positioning Map ที่มี 2 แกน: คุณภาพและราคา และระบุแบรนด์คู่แข่งที่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตน และเลือกวางตำแหน่งสินค้าของเราที่แตกต่างจากแบรนด์เหล่านั้น การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จะเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการสื่อสารและการตลาดของแบรนด์เพิ่มเติม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Consumer) เพื่อออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและได้ผลดีที่สุด

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง กลยุทธ์การตลาด (Promotion Strategy) คือสิ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจจะทำเพื่อดึงดูดลูกค้ามายังแบรนด์และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและกลยุทธ์การขายที่หลากหลาย มาดูกลยุทธ์การตลาดและการขายเบื้องต้นกัน เช่น

 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 • กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม
 • กลยุทธ์การตลาดอินฟลูเอนเซอร์
 • กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก
 • CRM: การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การสะสมคะแนน
 • กลยุทธ์การขาย เช่น ส่วนลด ของแจก การแลกเปลี่ยน ฯลฯ และอื่น ๆ อีกมากมาย

กลยุทธ์ทางการตลาดคือ คำถามสำคัญคือแบรนด์จะใช้โปรโมชันหรือกลยุทธ์ใดเพื่อให้ลูกค้าซื้อจริง ไม่ใช่แค่การเลือกกลยุทธ์เฉพาะ แต่เพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ต้องส่งเสริมแบรนด์/ธุรกิจ ส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการและการขายที่เรียกว่า “การรวมกัน” การส่งเสริมการตลาด” (Promotional Mix)

กลยุทธ์ทางการตลาดคือ

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง ส่วนประสมทางการตลาด (Promotional Mix) ใช้ทำโปรโมชั่นและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลายอย่างร่วมกัน เช่น การใช้โฆษณา (Advertising) เพื่อทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) ประชาสัมพันธ์ (PR) เป็นต้น ซึ่งอาจได้รับการออกแบบอย่างมีกลยุทธ์สำหรับแต่ละแคมเปญ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นแห่งปีหรือโปรโมชั่นแบบเรียลไทม์ ฯลฯ

กลยุทธ์ทางการตลาดควรได้รับการออกแบบ วางแผน และคาดว่าจะสร้างผลลัพธ์ ซึ่งต้องผ่าน STP Marketing และใช้ Marketing Mix 4P ร่วมกัน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตาม Sales Funnel ตามกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า เพื่อเข้าถึงลูกค้าและกระตุ้นพวกเขาการตัดสินใจของเขาตรงประเด็น (Customer Touch Points) กลยุทธ์ทางการตลาดคือ

กลยุทธ์การตลาด 4Ps 7Ps และ 8Ps

Marketing Strategy 4Ps Marketing Mix เป็นกลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี 1960 การตลาดและโลกธุรกิจเริ่มซับซ้อนมากขึ้น แค่ 4P อาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจและบริการที่ทันสมัย เช่น SaaS การธนาคาร และธุรกิจ B2B อื่น ๆ อีกมากมาย มี 7P และ 8P (ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ โปรโมชั่น) เราจะเข้าใจส่วนที่เหลือของป.ล. มาเริ่มกันที่กลยุทธ์การตลาด 7Ps ที่เหลือกัน

กลยุทธ์ การ ตลาด 4p ตัวอย่าง

กลยุทธ์การตลาด 7Ps Marketing Mix มีอะไรบ้าง?

 • Product Strategy – กลยุทธ์การออกแบบโปรดักต์
 • Price Strategy – กลยุทธ์ด้านราคา
 • Place Strategy – กลยุทธ์ช่องทางการขาย
 • Promotion Strategy – กลยุทธ์ส่งเสริมการขายและการตลาด
 • People Strategy – กลยุทธ์พนักงาน
 • Process Strategy – กลยุทธ์กระบวนการ
 • Physical Evidence Strategy – กลยุทธ์ประสบการณ์ที่จับต้องได้

5. กลยุทธ์ด้านผู้คน (People Strategy)

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ “บุคคล” ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ – คนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งและกลยุทธ์ที่ รวมอยู่ในส่วนประสมทางการตลาดด้วย People Strategy คือการบริหารคนจากพนักงาน คู่ค้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถสัมผัสแบรนด์ผ่านพนักงานขาย ตัวแทนจำหน่ายและทีมสนับสนุน ฯลฯ รวมถึง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า

6. กลยุทธ์กระบวนการ (Process Strategy)

กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด รายการต่อไปคือกลยุทธ์กระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง การตลาดและการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า 4P ที่กล่าวถึงข้างต้น กลยุทธ์กระบวนการคือการจัดการกระบวนการ ลำดับขั้นตอนการทำงาน การสั่งซื้อกระบวนการบริการเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดโดยใช้เวลาและเงินน้อยลง พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า

กลยุทธ์การตลาด

7. กลยุทธ์ประสบการณ์ที่จับต้องได้ (Physical Evidence Strategy)

แม้ว่ายุคปัจจุบันที่ Digital Marketing จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ แต่ประสบการณ์ของลูกค้าไม่ได้สิ้นสุดทางออนไลน์ ‘ประสบการณ์ที่จับต้องได้’ ยังสร้างความประทับใจและการจดจำแบรนด์อีกด้วย

กลยุทธ์การพิสูจน์ทางกายภาพคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่จับต้องได้ เช่น การออกแบบและตกแต่งสถานที่/ร้านค้า/องค์กร การเลือกบรรจุภัณฑ์สินค้า บริการพนักงาน รวมถึงเครื่องแบบที่ใช้ ขั้นตอนที่ลูกค้าจำเป็นต้องโต้ตอบกับแบรนด์จริงๆ

10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Strategy)

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ การ ตลาด มี อะไร บ้าง กลยุทธ์ในปัจจุบันนี้ย่อมเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะผู้บริโภคและตัวเราเองแบ่งปันออนไลน์และโซเชียลมีเดียหลายชั่วโมงต่อวันและเพื่อการซื้อและขายออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ทำตลอดเวลา ในแง่ของนักการตลาด Digital Marketing & Social Media Marketing ยังช่วยเราติดตามข้อมูลและผลลัพธ์อีกด้วย ที่สำคัญไม่แพงมาก นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นและกลยุทธ์มากมายให้ใช้